Verplichtingen van u als werkgever

U bent als werkgever niet bij het conflict tussen uw medewerker en de derde partij betrokken, maar u wordt door de deurwaarder wel tot een aantal zaken verplicht:

  • informatieverstrekking: het kan zijn dat wij u hebben gevraagd om ons te berichten of u als werkgever periodieke betalingen verricht aan de genoemde schuldenaar. Op grond van artikel 475g lid 3 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering bent u verplicht hierop te antwoorden. De bedoeling hiervan is om te voorkomen dat er beslag wordt gelegd in situaties waar dat niet zinvol is omdat bijvoorbeeld het dienstverband reeds is beëindigd of er al beslag ligt voor hoge vorderingen. Als u niet reageert op het informatieverzoek, kan de deurwaarder alsnog besluiten om tot een loonbeslag of een beslag op de uitkering over te gaan. Als blijkt dat er dan sprake is van een nodeloos gelegd beslag, loopt u het risico dat u aangesproken wordt voor de gemaakte kosten.

  • Uitvoering van het loonbeslag: als werkgever of uitkerende instantie bent u verplicht uitvoering aan het loonbeslag te geven. U ontvangt van de gerechtsdeurwaarder het beslagexploot. Ook ontvangt u een uitgebreide vragenlijst over het inkomen van de schuldenaar. U bent verplicht deze vragenlijst na vier weken ingevuld en ondertekend te retourneren aan de gerechtsdeurwaarder. Als u de gestelde termijn overschrijdt en u blijft ook dan in gebreke met het doen van verklaring, loopt u het risico zelf te worden gedagvaard en aansprakelijk te worden gesteld voor de gehele vordering.
    U heeft bovendien als werkgever de plicht om het deel van het salaris, dat onder het beslag valt, in te houden. Dit bedrag dient periodiek naar de rekening van de gerechtsdeurwaarder te worden overgemaakt. Als u als werkgever het loonbeslag niet naleeft en het salaris van de schuldenaar toch maandelijks uitkeert, is deze betaling niet van waarde. U dient dan nogmaals te betalen aan de beslaglegger. Heeft u vragen over het loonbeslag of over de hoogte van de beslagvrije voet, neemt u dan contact met ons op.

  • Verklaringsplicht: u bent altijd verplicht tot het doen van verklaring wanneer de  gerechtsdeurwaarder executoriaal derdenbeslag heeft gelegd, ook als u van mening bent dat het beslag geen doel treft, bijvoorbeeld omdat u de schuldenaar niets verschuldigd bent en u daarnaast geen zaken van de geëxecuteerde onder u heeft.
    Bij het niet doen van een verklaring loopt u het risico dat u op vordering van de beslaglegger wordt veroordeeld tot betaling van het gehele bedrag waarvoor beslag is gelegd.