Veelgestelde vragen

/

Wie is de gerechtsdeurwaarder en wat doet hij?

Als u betalingsproblemen heeft, kan het gebeuren dat uw schuldeiser een gerechtsdeurwaarder inschakelt met het doel u uw schuld(en) te laten betalen.

De gerechtsdeurwaarder is een openbaar ambtenaar, benoemd door de Kroon. Het ambtelijk werk van de gerechtsdeurwaarder bestaat onder meer uit het oproepen van personen om voor de rechter te verschijnen (dagvaarden) en het ten uitvoer leggen van vonnissen, dwangbevelen en andere executoriale titels. In zo'n executoriale titel staat bijvoorbeeld wat iemand moet betalen.

Als de gerechtsdeurwaarder zo'n vonnis aan u heeft betekend (bij u heeft bezorgd), doet u er verstandig aan deze executoriale titel niet te negeren.

Want wordt na betekening van de executoriale titel niet aan de inhoud ervan voldaan, dan kan de gerechtsdeurwaarder beslag leggen op bijvoorbeeld uw loon, uitkering, huis of inboedel. Zo kan de schuldeiser dan toch zijn geld ontvangen.

De gerechtsdeurwaarder heeft ook nog andere ambtelijke taken. Zo ontruimt hij bijvoorbeeld woningen op grond van een vonnis van de rechter, houdt hij toezicht bij openbare verkopingen en maakt processen-verbaal van constatering op. Al dit werk doet de gerechtsdeurwaarder in opdracht van particulieren, bedrijven, banken, instellingen en (semi-)overheid.

Wat is een dagvaarding?

Een dagvaarding is een oproeping om voor een gerecht te verschijnen. Een dagvaarding wordt door een gerechtsdeurwaarder 'betekend'.

Wat is betekenen?

Betekenen is het uitreiken van bijvoorbeeld een dagvaarding door de gerechtsdeurwaarder.

Wat is een exploit?

Exploit of 'exploot' is een verzamelnaam voor officiële stukken die uitsluitend door een gerechtsdeurwaarder kunnen worden uitgebracht, bijvoorbeeld een dagvaarding.

Ik heb een vordering op iemand in het buitenland. Kan ik daarvoor terecht bij de gerechtsdeurwaarder?

Sommige gerechtsdeurwaarders incasseren inderdaad vorderingen in het buitenland. In het algemeen is dat afhankelijk van het kantoor en dan ook nog van het land waar uw debiteur zich bevindt. Neem voor verdere informatie contact op met uw (dichtstbijzijnde) gerechtsdeurwaarder.

De gerechtsdeurwaarder heeft mij een dagvaarding uitgereikt, wat moet ik doen?

Indien u het eens bent met de vordering heeft het weinig zin naar de terechtzitting te gaan. Indien u het echter niet eens bent met de in de dagvaarding opgenomen eis, dan kunt u zich verweren op de wijze zoals staat aangegeven in de dagvaarding.

Mijn minderjarige kind heeft schulden en nu wordt er gedreigd met beslag op mijn goederen. Kan ik dat voorkomen?

U bent aansprakelijk voor de schulden die uw minderjarig kind heeft gemaakt. Het beslag kan misschien voorkomen worden door het betalen van de betreffende vordering of door het treffen van een betalingsregeling met de gerechtsdeurwaarder.

Mijn huisgenoot heeft schulden en nu wordt er gedreigd met beslag op mijn goederen. Kan ik dat voorkomen?

Om beslag op uw goederen te voorkomen, moet u rechtsgeldig kunnen aantonen dat die goederen uw eigendom zijn.

Ik heb veel schulden en wil advies en hulp bij het aflossen ervan. Waar kan ik terecht?

Er zijn verschillende vormen van hulp om problematische vormen van schulden te voorkomen of op te lossen. Schuldenaren kunnen en moeten eerst proberen gebruik te maken van zogenaamde vrijwillige schuldhulpverlening. Met ondersteuning van een schuldhulpverlener wordt dan geprobeerd tot een aflossingsregeling met de schuldeisers te komen. Lukt dat niet dan biedt de WSNP een mogelijkheid om een schuldenvrije toekomst te bereiken.

Welke kosten mag de gerechtsdeurwaarder bij mij in rekening brengen?

De kosten die een gerechtsdeurwaarder voor zijn ambtshandelingen in rekening mag brengen aan de schuldenaar worden genoemd in het Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders (Btag). Dat betreft bijvoorbeeld de kosten van het uitbrengen van de dagvaarding, de betekening van het vonnis of de kosten van het beslag. Het Btag vindt u op de website van de KBvG.

Daarnaast zijn er werkzaamheden die de gerechtsdeurwaarder verricht in de fase voorafgaand aan de ambtelijke fase. De gerechtsdeurwaarder mag vanaf 1 juli 2012 kosten in rekening brengen conform de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten.

Ik heb een klacht over een (toegevoegd kandidaat) gerechtsdeurwaarder, waar kan ik terecht?

Indien u een klacht heeft over een (toegevoegd kandidaat-) gerechtsdeurwaarder, dan moet u daarover contact opnemen met het betreffende gerechtsdeurwaarderkantoor. Het kantoor moet uw klacht in behandeling nemen en u over de afhandeling ervan berichten. Bent u het niet eens met de uitkomst ervan, dan kunt u een klacht indienen bij de Kamer voor gerechtsdeurwaarders in Amsterdam. Op de website van de KBvG vindt u een beschrijving van de procedure en de adresgegevens van de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders.

Wat is het verschil tussen een gerechtsdeurwaarder en een toegevoegd kandidaat gerechtsdeurwaarder?

De opleiding tot kandidaat-gerechtsdeurwaarder duurt vier jaar. Het laatste jaar is een stagejaar en in dat jaar wordt de kandidaat-gerechtsdeurwaarder toegevoegd aan een gerechtsdeurwaarder, zodat de kandidaat deurwaarderswerkzaamheden of ambtshandelingen kan verrichten. Is hij/zij niet toegevoegd aan een gerechtsdeurwaarder, dan is hij kandidaat-gerechtsdeurwaarder en kan hij geen ambtshandelingen verrichten. Om gerechtsdeurwaarder te worden moet de toegevoegd kandidaat-gerechtsdeurwaarder eerst twee jaar werkzaam zijn geweest en hij moet een ondernemingsplan indienen, welke moet worden goedgekeurd door het ministerie van Justitie. Dan volgt een benoeming tot gerechtsdeurwaarder door de Kroon.

Mag de gerechtsdeurwaarder beslag leggen op al mijn inkomsten?

Als uw inkomen of uitkering in beslag wordt genomen, dan betekent dat niet dat u geen inkomen heeft. U krijgt altijd een bepaald gedeelte ervan wèl uitbetaald. Dit is de zogenaamde 'beslagvrije voet'. Deze beslagvrije voet bedraagt 90% van de bijstandsnorm inclusief vakantiegeld. Het overige deel wordt door werkgever of uitkerende instantie aan de gerechtsdeurwaarder overgemaakt, totdat de volledige schuld is voldaan. Uw werkgever of de uitkerende instantie is verplicht hieraan mee te werken.

Op welke tijden mag de gerechtsdeurwaarder zijn werkzaamheden verrichten?

De gerechtsdeurwaarder mag zijn werkzaamheden verrichten vanaf 's morgens 7.00 uur tot 's avonds 20.00 uur, gedurende zes dagen per week, tenzij de Voorzieningenrechter verlof heeft gegeven om op alle dagen en uren beslag te mogen leggen.

Mag de gerechtsdeurwaarder in zijn brieven dreigen met beslaglegging of ontruiming?

De gerechtsdeurwaarder mag geen maatregelen aankondigen die hij niet daadwerkelijk kan nemen. Hij mag in de communicatie met de debiteur, om oneigenlijke druk te voorkomen, niet aankondigen dat hij een maatregel zal nemen, als hij nog niet concreet van plan is deze te gaan nemen. Hij mag wel aankondigen dat hij een dergelijke maatregel in overweging neemt.

Beoordeelt de gerechtsdeurwaarder de rechtsgeldigheid van een vordering?

De gerechtsdeurwaarder beoordeelt de rechtsgeldigheid van een vordering niet. Het is aan de rechter daar een oordeel over te geven.

Ik ben het helemaal niet eens met de vordering. Wat kan ik doen?

Indien u het niet met de vordering eens bent, kunt u zich voor de rechter verweren tegen de eis van de wederpartij tot betaling van de vordering.

Ik wil een gerechtsdeurwaarder inhuren, wat kost dat?

Dat is afhankelijk van de opdracht die u de gerechtsdeurwaarder geeft. Voor een aantal handelingen is de prijsstelling wettelijk bepaald, maar er zijn ook taken waarvoor geen prijsafspraken gelden. Dit kan per gerechtsdeurwaarderskantoor verschillen. Voor verdere informatie adviseren wij u contact op te nemen met ons kantoor.

Wat is een executoriale verkoop?

Als de rechter in een vonnis heeft bepaald dat een bepaald bedrag moet worden betaald en de schuldenaar voldoet niet aan dat vonnis, dan kan beslag worden gelegd op diens roerende zaken. Die zaken kunnen, als er daarna ook niet wordt betaald, zelfs executoriaal worden verkocht. Dat betekent dat de gerechtsdeurwaarder de in beslag genomen zaken tegen opbod aan de hoogstbiedende verkoopt.

Hoe gaat een ontruiming in zijn werk?

Als de rechter in zijn vonnis de ontruiming van een pand heeft gelast en de schuldenaar in gebreke blijft zelf te ontruimen, mag de gerechtsdeurwaarder tot ontruiming overgaan. Daarbij haalt de gerechtsdeurwaarder alle goederen die niet bij het betreffende pand behoren uit dat pand en plaatst deze op straat. Deze goederen worden vervolgens door de betreffende gemeente afgevoerd. De gemeente kan de goederen opslaan of als afval afvoeren, dit naar beoordeling van de gemeente.

Mensen en dieren die in het pand aanwezig zijn worden ook uitgezet. Aangetroffen dieren zijn net zoals de andere goederen die uit de woning worden verwijderd de verantwoordelijkheid van een gemeente. Vaak wordt in dergelijke gevallen de dierenambulance ingeschakeld.

Ik ontvang aanmaningen op mijn adres voor een persoon die hier niet (meer) woont. Wat kan ik doen?

U dient de ontvangen post ongeopend te retourneren aan de afzender, met op de envelop een vermelding dat degene aan wie de post is geadresseerd niet (meer) op het betreffende adres woonachtig is. U kunt tevens aangeven sinds wanneer u daar woont en waar de geadresseerde naar toe is verhuisd. Indien e.e.a. veelvuldig voorkomt adviseren wij u contact op nemen met de afdeling bevolkingsregister van uw gemeente om na te gaan of de betreffende persoon nog steeds op uw adres staat ingeschreven. Is dat inderdaad nog het geval, dan adviseren wij u de gemeente te vragen een "onderzoek" in te stellen. Nadere informatie over deze procedure kan uw gemeente u verstrekken.

Ik heb de dagvaarding nooit ontvangen want ik ben verhuisd. Is die dan wel rechtsgeldig?

Dit is afhankelijk van het feit of u uw adreswijziging tijdig hebt doorgegeven aan de gemeente of aan uw schuldeiser.

Kan ik een betalingsregeling met de gerechtsdeurwaarder afspreken?

In het vonnis staat in het algemeen bepaald dat de schuldenaar een bepaald bedrag moet betalen, niet dat e.e.a. in termijnen moet worden betaald. In dergelijke gevallen is er geen recht op een betalingsregeling. Desalniettemin zullen schuldeisers geneigd kunnen zijn in te stemmen met een goed onderbouwd (bijvoorbeeld door het geven van kopieën van een inkomstenspecificatie en het verstrekken van een overzicht van de maandelijkse uitgaven) voorstel voor een betalingsregeling.

Hoe lang kan de gerechtsdeurwaarder wachten met het uitbrengen van een dagvaarding?

Dit kan variëren. De gerechtsdeurwaarder dient zich ervan te overtuigen dat de gedagvaarde(n) daadwerkelijk woont/wonen c.q. gevestigd zijn op het verstrekte adres. Los daarvan kunnen er andere goede redenen zijn om een dagvaarding niet direct uit te brengen. Indien u daarover vragen heeft verzoeken wij u, ter voorkoming van misverstanden, contact op te nemen met de gerechtsdeurwaarder.

Het bedrag waarvoor beslag is gelegd staat niet in verhouding tot de waarde van het goed waarop beslag is gelegd. Mag daar dan beslag op worden gelegd?

De beslaglegger kan aansprakelijk zijn voor de gevolgen van een beslag indien het beslag is gelegd voor een te hoog bedrag, lichtvaardig is gelegd of onnodig is gehandhaafd. Dat moet echter worden beantwoord aan de hand van criteria die gelden voor misbruik van recht en wel in beginsel aan de hand van de concrete omstandigheden ten tijde van de beslaglegging, waaronder de hoogte van de te verhalen vordering, de waarde van de beslagen goederen en de eventueel onevenredig zware wijze waarop de debiteur door het beslag op een van die goederen in zijn belangen wordt getroffen.